Korekta kosztów podatkowych z tytułu nie zapłaconych zobowiązań.

Korekta kosztów podatkowych z tytułu nie zapłaconych zobowiązań.

Wraz z pakietem nowelizacji prawa podatkowego, obowiązującego od początku 2016 roku, doszło także do zmiany zasad korygowania kosztów podatkowych, pozostającymi w związku z nieuregulowanymi należnościami. Obejmują one zarówno podatek dochodowy od osób prawnych jak i fizycznych.

Znika potrzeba kontroli wartości korekt, do wartości należności podatkowych, gdyż uchylony został art. 24d i art. 15b, odpowiednio ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W praktyce, kwestia terminowości regulowania zobowiązań nie będzie wpływać na koszty podatkowe.

Do tej pory zmiana zobowiązania podatkowego, bądź określonego przychodu następowała według wzoru:
1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku)     – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.

4. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

W okresie przejściowym powyższe zasady mają zastosowanie do zmniejszania kosztów uzyskania przychodu, bądź zwiększenia przychodu, które wpływają na możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodu uzyskanego przed wejściem w życie ustawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *