Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku.

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku.

Najważniejsze zmiany prawa podatkowego obowiązującego od początku 2016 roku. 

a) Zmiana w korektach faktur – przychody i koszty mogą być brane pod uwagę w bieżącym okresie rozliczeniowym.
Ustawa o CIT w art. 15 ust. 4i przewiduje, że korekta kosztów i odpisów amortyzacyjnych nie wynikłych z oczywistej lub rachunkowej pomyłki, następuję przez wzrost lub obniżenie kosztów uzyskania przychodu za dany okres rozliczeniowy tożsamy z czasem otrzymania faktury korekty, lub dokumentu uzasadniającego korektę (w braku faktury).
Jeżeli zaś tyczy się korekty przychodów, zmiana ustawy o CIT w art.12 ust 3j przewiduje, zmianę przychodów odpowiadającym temu okresowi rozliczeniowemu w którym fakturę lub inny dokument został wystawiony, o ile zmiana nie wynika z oczywistej lub rachunkowej pomyłki.
Przez błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę rozumie się:  niewłaściwe określenie ceny, ilości i wartości towaru.
Przepisy przejściowe przewidują implementacje tych zasad również dla kosztów uzyskania przychodu i przychodów, powstałych przed wejściem ustawy w życie.

b) Nastąpiło uchylenie art. 15b ustawy o CIT, w tej części dotyczącej korekty kosztów nieuregulowanych w terminach ustawowych.  Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, mogą korzystać z dotychczasowych zasad przy zwiększaniu kosztów uzyskaniu przychodów. 

c) Zasada „In dubio pro tributario” – w razie wątpliwości interpretacja na korzyść podatnika, stało się elementem Ordynacji Podatkowej. Dotyczy nie dających się usunąć wątpliwości przy interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zasada ta była przedmiotem konsultacji referendalnych. 

d) Zmiana ustawy o VAT, ustanowiła jeden Urząd Skarbowy dla podatnika nie różnicując właściwości urzędu pod kątem rodzaju podatku – zarówno wobec PIT, VAT i CIT i według reguł ustalania zgodnych z ustawami o podatkach dochodowych. Deklaracje i korekty składane po Nowym Roku podlegają już nowej właściwości bez względu na okres, który obejmują.

e) Nadanie korespondencji w publicznej placówce pocztowej w państwie UE, wywołuje takie same skutki jak przy wysyłka w krajowym urzędzie pocztowym, zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 § 6 Ordynacji Podatkowej. Będzie zatem mieć takie same skutki w postępowaniach podatkowych, przy uwzględnianiu terminu na złożenie danego pisma, zgodnie z datą stempla pocztowego

f) W Ordynacji Podatkowej (art. 56, 56a,56b) pojawiły się nowe stawki odsetek od zaległości podatkowych. 50 procentowa przy dokonaniu samodzielnej korekty w terminie 6 miesięcy od upływu terminu złożenia deklaracji i zapłacie wyliczonego podatku w ciągu 7 dni od złożenia korekty. 150 procentowa dla tych, których nieprawidłowości podatkowe zostały wykryte w toku kontroli. Jednocześnie zniknęła dotychczasowa 75 procentowa stawka obniżona.

g) Art. 81 par 2 Ordynacji zniósł obowiązek wyjaśniania przyczyn korekty deklaracji podatkowej.

h) Nałożono na podatnika obowiązek (Ordynacja Podatkowa art. 189 par 3) tłumaczenia dokumentacji, którą się posłużył w kontaktach z urzędem, z języka obcego na polski na własny koszt. Tłumaczenie musi nastąpić na każdorazowe wezwanie Urzędu. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *